Bildterapi och dramatisering av målningar

 
   
En grupp träffas under fem dagar, 8-12 augusti, för att måla utifrån almametoden, se Bildterapi enligt Almametoden, Solrosens förlag 2002, och befatta sig med bilderna genom rörelseimprovisationer enligt dramatiker Viola Spolins kreativitetsteori och improvisationsteknik så som hon beskriver den i sin bok Improvisation for the Theater . Gruppen arbetade i fyra dagar med måleri i gruppbilder eller individuellt och därefter improviserade de och samtalade om upplevelserna, dels genom processanalys enligt almametoden, dels genom evaluering så som Spolin beskriver samtal efter teaterimprovisationer. Den femte dagen var en sammanfattande dag när vi gick igenom alla händelser under de tidigare dagarna, dels i bilderna både individuella och gruppbilder, dels i gruppimprovisationerna och de subjektiva upplevelserna under improvisationerna.

Dag 1

Gruppen börjar med att gå runt i rummet och enligt instruktioner ser de på varandra i avsikt att bilda grupper som ska måla tillsammans. En väljer att måla själv. Efter en stunds meditation med koncentration på andning och kropp, dikt av Göran Sonnevi och nordamerikansk indiansk meditationsmusik, går de in i ateljén och målar en gruppbild där gränserna mellan deltagarna är osynliga men tydliga, var och en har ungefär lika mycket papper att måla på, och de börjar helt oberoende av varandra att fylla sina ytor. I slutet av gruppmålningen börjar de närma sig varandras bilder i bilden.

När målningen är klar initierar jag en enkel rörelseövning med instruktionen att var och en koncentrerar sig på sin egen rörelseprocess i bilden och att de vända mot varandra gestaltar denna rörelse. Det går förhållandevis lätt att fånga sin rörelse och de skrattar när de möts i slutet. Därefter samtalar de om bilden, om hur det kändes att måla den tillsammans. Någon förundrades över att de hade så starka osynliga gränser mellan sig, att de gick så lite in i varandras gestaltningar.

Efter kvällsmaten skapar alla individuella målningar, därefter har vi processanalys enl. almametoden och gör enkla rörelseimprovisationer inspirerade av  Spolins begrepp POC, point of concentration. Instruktionerna för improvisationer är, inför varje deltagares bilder, att var och en går fram på scenen efter att ha koncentrerat sig på en gestalt i bilden/bilderna och genom rörelse visar sin upplevelse av gestalten för gruppen.

Dag 2

De individuella bilderna hänger kvar på skivorna som står längs väggarna och som är till för bildskapande, gruppen går runt bland målningarna och väljer en bild som de är berörda av. Det bildas grupper framför två av bilderna en bild föreställande modergudinnor och en bild föreställande ett berg som sprutar lava eller en stor eld. Grupperna går in i meditationsrummet och de som valt varandra, lägger sig med huvudena ihop. Enligt mina instruktioner ska de koncentrera sig på kropp och andning, därefter ber jag dem visualisera den bild som de valt. Efter detta läser jag modersdikter ur G. Sonnevis Det Omöjliga, med efterföljande nordamerikansk indiansk flöjtmusik. Grupperna får i uppslag att resa sig när deltagarna i varje grupp är beredda att påbörja en gruppmålning. Sakta reser sig de båda grupperna och börjar under tystnad sina bilder. De har blivit instruerade att inte samtala om hur de ska gå in i gruppmålningen utan låta bildgstaltningen komma så spontant som möjligt.

25.Ogrupp ©JS

 Enligt Spolin är spontanitet ett nyckelbegrepp för den kreativt skapande människan och vi ska alltid i kreativa sammanhang söka största möjliga spontanitet för att få till stånd en så unik och direkt upplevelse som möjligt.

De båda grupperna arbetar intensivt och koncentrerat under tystnad. En av grupperna bär bilden in i meditationsrummet, där jag ber dem att under tystnad betrakta sin bild och därefter skriva en saga om innehållet i bilden. Sagan ska följa den process de gick in i tillsammans när de målade, sagans innehåll motsvarar således deras impulser i måleriet.

POC för sagan: Händelseförloppet i bilden så som de målade den.

 18.Tigrupp,,2©JS 

 Min instruktion till den andra gruppen är att skriva en saga som har en början i en tid före händelsen i den målade gruppbilden och ett slut som utgör fortsättningen på bilden. För att förtydliga detta gör jag en liten skiss till gruppdeltagarna som innehåller de olika tidsperspektiven Då-Nu- Framtid. Om vi tänker oss att gruppbilden visar nuet i ett händelseförlopp blir

 POC för sagan: Tidsperspektivet med bilden som nutidspunkt med en historia före och en fortsättning som innehåller bildens utveckling i framtiden.

De skriver sin saga:

Häxans flykt från bålet.

På bålet brann hon

Ner i elden försvann hon

Hon togs upp av vattnet

Nu flyger hon mot de svarta bergen

För att släcka elden

För att sprida värme, växtkraft, liv och godhet

När bergen är gröna

Är hon bäcken som sakta rinner i dalgången

Mellan de grönskande bergen.

De får i uppslag att fortsätta in i en ny gruppbild vilken utgör fortsättningen av den första bilden, så som de har beskrivit den i sagan.

7.Tigrupp 1 ©JS

Den andra gruppens saga:

I begynnelsen.

Himlaögat öppnar sig

Jordaormarna och himlaormarna bildar par.

Rörelsens kraft.

Polariteter möts

Ljus och mörker, jord och vind, Madonna och skogsguden Pan

Gnistan uppstår

Livets mångfald sprider sig över jorden

Moder jords bröst ger näring åt händelsen

I tacksamhet riktar människorna

sin energi mot himlen

De uråldriga andarna från forna tider

far förbi i sin himlabåt

och ser att allt är väl

i livets alla cykler

Skapelsens kröning kan ske

Tiden är slut! Dags för lunch och paus.

På eftermiddagen fortsätter de båda grupperna med rörelseimprovisationer utifrån sina sagor och blir tilldelade följande POC: Se på bilden (den är mycket innehållsrik) Ni ska försöka att improvisera mot varandra så att en av er väljer en gestalt ur sagan/bilden och den andre väljer en annan gestalt, försök att möta varandra! Ni kan välja olika par, göra flera improvisationer. Vilka är ni? POC utgörs således av olika rollgestalter som söker spela mot varandra, finna samspel.

POC i den andra gruppbilden är: Bestäm början och spela mot slutet i förhållande till tiderna som sagan innehåller Då-Nu-Sen. Vad händer inom ramen för denna tidsaxel?

Det blir väldigt roligt. De båda grupperna spelar upp sina improvisationer för varandra och läser sina sagor. Efter varje improvisation sätter vi oss i en ring på golvet och evaluerar händelseförloppet.  Samtal om POC, point of concentration och olika sätt att ge instruktioner, om att a l d r i g använda hur i improvisationssammanhang, vare sig det gäller rörelse eller bildskapande men att det kan vara användbart att definiera var de spelande befinner sig, vilka de är, vad de gör eller är på väg att göra.

Efter dessa intressanta uppspel och diskussioner väljer gruppdeltagarna att måla individuellt. Efter instruktioner om avspänning, koncentration på kropp och andning läser jag ett collage om vatten ur Göran Sonnevi s Det Omöjliga, därefter nordindiansk trummusik. Individuellt måleri utan processanalys eller evaluering på kvällen.

Dag 3

Vi börjar dagen med att närma oss de individuella processer som målades igår dels genom improvisationer, dels genom processanalys enligt almametoden. Mina instruktioner inför improvisationerna är att betrakta bilden, se var de befinner sig, välja en gestalt i bilden, definiera vad denna/detta gör och gå upp på scenen, stanna kvar  där en stund för att se om någon annan också kommer upp på scenen, alla kan gå upp samtidigt om de har lust och vi låter det som händer hända utifrån de gestalter vi valt för improvisationen.

Vi improviserar utifrån allas bildprocesser, även jag. Efter varje improvisation följer samtal om upplevelsen av improvisationen, hur rollen kändes, den egna och dem vi mötte i improvisationen, reaktioner och amplifikationer utifrån måleriet.

Kaffepaus och därefter föreslår jag att gruppen gör och målar utifrån en saga.

Gruppsagan sker enligt psykoanalytiker Hans Carl Leuners teknik för gruppsymboldrama. Gruppen lägger sig i meditationsrummet med huvudena mot varandra så att de bildar en stjärna. Därefter sker avspänning och jag instruerar till sagoberättande i gruppen: De ska fantisera ihop en saga tillsammans som om de vore en person, tala en och en, ingen får ändra på något som den andra har sagt genom att säga ”nej, så var det inte..” men man får fylla i och hitta andra vägar för förändring.

Gruppsaga:

En sjöjungfru simmade omkring i det öppna havet och såg en båt i vilken det satt en man med långt hår. Det doftade gott av tjära eftersom han just hade tjärat båten och dessutom sina nät, som han hade bredvid sig. Solen skiner och en sjöjungfru simmar runt båten och tittar på mannen, hon slår med sin stjärt i vattnet så det stänker. Mannen ser vågrörelserna och två gröna händer som skvalpar båten upp och ner. Förvånad tänker han:

–          Jag måste drömma!

 Han ser på sjöjungfrun som ser in i hans ögon.

–           Ska du följa med hem? frågar fiskaren

–          Ja, säger hon

 och kravlar sig upp i båten men fastnar i näten. Han hjälper henne loss och de ramlar omkull i båten varpå båten välter. Fiskaren klarar sig inte lika lätt i vattnet som sjöjungfrun så hon hjälper honom att ta sig fram till stranden. Han säger till henne att han har en sjö hemma och undrar om hon vill följa med hem.

–           Jag måste nog till min familj, jag kan inte vara i en sjö, svarar hon.

–           Jamen, det finns en å, som leder till havet, säger fiskaren.

–           Ja, då är det värt att överväga, säger hon

och efter en stund svarar hon:

–           Ja, jag vill gärna uppleva nya världar, vi får se hur det går.

 Men hon ångrar sig.

–          Nej, jag måste nog stanna i havet, jag kan inte låsa mig i en sjö.

Hon ser på mannen som har långt vackert hår och hon känner sig rädd.

–          Har du en dykardräkt kan du följa med mig, säger hon.

–           Jag har min båt, svarar han.

–          Vi kanske träffas då.

 Det var nog ett bra förslag så det bestämmer hon sig för att göra. Och varje eftermiddag träffar hon sin fiskare!

De går in i ateljén, tar ett stort papper och börjar gruppmålningen. I bilden tillkommer en del som inte fanns i sagan. Efter det att bilden är klar improviserar de utifrån var, vad och vem i målningen, därefter samtalar vi om händelseförloppet, vad som tillkommit under målningen och hur samspelet upplevdes i gruppen.  

Eftermiddag:

Alla vill fortsätta med individuella målningar. Jag föreslår att de befattar sig individuellt med början av den sumeriska myten om Inanna med avsikt att de kan fortsätta utifrån Inannamyten i grupper i morgon. Sumer som är vår civilisations vagga, var geografiskt beläget mellan Eufrat och Tigris, och hade en högtstående civilisation mellan c:a 1900-3500 f.Kr . Folklivsforskare Diane Wolkstein har sammanställt de texter som finns i boken  Inanna – Himlen och jordens drottning, utifrån sumerolog och professor Samuel Noah Kramers översättningar av sumeriska stentavlor till engelska.

Jag börjar med att berätta myten för att de ska få en överblick av händelseförloppet i den, därefter går vi till meditationsrummet och under avspänning lyssnar de till valda delar av de sumeriska poetiska texter som ligger till grund för myten Inanna. De fortsätter i individuellt bildskapande, det blir en del dramatiska tolkningar och känsloupplevelser. Målningen fortsätter hela eftermiddagen.

Dag 4

Processanalys med improvisationer av samtliga individuella bilder. Därefter önskar jag att de fortsätter med gruppmålningar men gruppdeltagarna väljer att måla individuellt, varför vi går in i meditationsrummet där jag ger instruktioner för avspänning, koncentration på andning och kropp, därefter läser jag en del av fortsättningen på Inannamyten. Alla är koncentrerade och arbetar intensivt i sina bilder, på en vägg börja alla med orange färg, det är nästan magiskt!

39.Tofm ©JS

Lunch och paus.

Eftermiddag:

Vi börjar med processanalys och improvisationer utifrån var och ens målningar. De gör spontana rörelser utifrån koncentration på bildinnehållet, var befinner de sig? Vem eller vad vill de gestalta? När de bestämt sig för att gå upp på scenen koncentrerade på en gestalt kan de släppa den för att följa en spontan ingivelse om att gå in i en ny gestalt under improvisationen, följa impulser till samspel på scenen. Allt enligt Viola Spolin, som i sin bok Theatre Games anser att spontanitet är förutsättningen för att känna sig levande: Spontanitet är ett ögonblick av frihet då vi står inför en verklighet, ser den, utforska den och handlar därefter, just precis då. I denna situation fungerar delar av oss själva i en organisk helhet. Det är tidpunkt för upptäckt, upplevelse och kreativt uttryck.(Min översättning)

Därefter fortsätter jag med texter ur Kramers översättningar av de stentavlor vilka beskriver det gamla Sumer med Inanna som härskarinna. På sumeriska är ordet öra samma som för visdom, intressant! De texter som man funnit på stentavlor har daterats till 2000 år före bibelns tillkomst. I eftermiddag lyssnar de till slutet på kanske världens äldsta kärlekshistoria, den mellan Himlens drottning Inanna och herden Dumitsi.  Inanna är också förknippad med månen, hon är både Mångudinna och Venus-gudinna, kärleksgudinna.   

Efter meditation och poetisk text sker individuellt bildskapande.

63.FrInannaUlr 62.FrU-BInanna3©JS

 Det är svårt att slita sig från måleriet när det är tid för kvällsmat.

Kräftor!

Dag 5

Vi börjar med processanalys och improvisationer utifrån de målningar som gjordes i går eftermiddag, därefter sätter vi efter hand upp samtliga processer, både individuella bilder och de bilder som målades i grupp.

Det är en överväldigande upplevelse att möta allas samtliga målningar, reagera på dem, amplifiera, improvisera och förhålla oss till dem som om de vore våra egna.

 44.FImpr ©JS
Foton av Viola Spolin är hämtade från Wikipedia.

JANET SVENSSON

©TEXT OCH FOTO

Leg. psykoterapeut, bildterapeut, utbildningsansvarig för den jungianskt inriktade bildterapeutiska utbildningen på Almagården, Österlen, se www.bildterapi.com

Det här inlägget postades i Bildterapi och Psykoterapi, GRÖN HÄLSA och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s